ALGEMENE VOORWAARDEN YMM In Your Business

 

1.Organisatie/Werkwijze

Alle cursussen/trainingen worden onder regie van Magical Movement uitgevoerd.

2.Geheimhouding

Magical Movement garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om cursussen en trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

3.Kwaliteit

Magical Movement staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar cursussen en trainingen.

4.Prijzen

Standaard zijn in de cursusprijs de kosten van cursusmateriaal en honorarium trainer, voorbereiding en coördinatie inbegrepen.

5.Facturering en Betaling

Magical Movement ontvangt van de deelnemer het gehele bedrag bij aanvang van de cursus/training mits anders afgesproken. Bij uitzondering mag het bedrag in termijnen betaald worden.

7.Annulering

De deelnemer is bevoegd tot annulering van een cursus/training. In geval van annulering is de deelnemer aan Magical Movement een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

– Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van het cursusbedrag, dan wel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;

– Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de cursusbedrag;

– Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de cursusbedrag.

8.Intellectuele eigendom Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal dat door Magical Movement in verband met de cursus/training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Magical Movement.

9.Aansprakelijkheid

Magical Movement is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in cursusinhoud, cursusspecificaties of cursusmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de cursus, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

 Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden