ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENT
Artikel 1
Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Evenement: een evenement dat wordt georganiseerd door Magical Movement(Nathalie) tevens genoemd Organisator.
B. Deelnemer: de natuurlijke persoon, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan een Evenement.
C. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
D. Organisator: Magical Movement(Nathalie). 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst van elk evenement.

Artikel 2 Deelname
1. De Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen, indien hij het de volledige inschrijvingsprocedure heeft doorlopen en het ticketgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
2. Indien de Deelnemer verhinderd is – ongeacht om welke reden – om aan een Evenement deel te nemen, wordt het betaalde ticket niet gerestitueerd. Er mag wel iemand anders voor in de plaats deelnemen.
3. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
4. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen.
5. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

Artikel 3 Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond een Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de breedste zin des woords, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 4 Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.
De Organisator mag het beeldmateriaal dat tijdens het event gemaakt wordt, gebruiken voor publicatiedoeleinden. Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van het beeldmateriaal door de Organisator.

 

ALGEMENE VOORWAARDE ABONNEMENT LEEF JE LEVENSKLANK

 

Artikel 1 Deelname

1.De Deelnemer is ingeschreven voor dit abonnement, indien hij/zij  de volledige inschrijvingsprocedure heeft doorlopen en het abonnementsgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
2.De deelnemer  betaalt maandelijks contributie voor het abonnement Leef je levensklank
3.Deze contributie( €9,95 incl.btw) wordt in de eerste week van de nieuwe maand geïncasseerd

 

Artikel 2 Abonnement beëindigen

1.De deelnemer kan het abonnement beëindigen door vóór de laatste dag van de maand een mail te sturen naar annemieke@magicalmovement.nl waarin hij/zij duidelijk aangeeft zichzelf uit te willen schrijven voor het abonnement Leef je levensklank
2.Het abonnement wordt beëindigd en zal de eerstvolgende maand niet meer worden geïncasseerd

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1.Magical Movement(Nathalie) is niet aansprakelijk voor eventuele materiele of immateriele schade van de deelnemer.

 

 

Denekamp, december 2017

Magical Movement(Nathalie)